OZNAMY

   Skúšky pre získanie osobitného osvedčenia rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby sa uskutoční

   na letisku v Lučenci dňa 29.03.2019.

  Záujemcovia nech sa hlásia na slukjr@sful.sk    Počet uchádzačov je limitovaný, uprednostnení budú skôr prihlásení.

  Marián SLUK – prezident SFUL

   P O Z V Á N K A

              V súlade s ročným plánom činnosti, Vás pozývam na pravidelné ročné školenie personálu SFUL, ktoré sa uskutoční

  v dňoch 1 – 3. 2 .2019.

              Začiatok:  1. februára 2019 o 15,00 hodine.

  Miesto konania:  Letecké športové centrum Lučenec - letisko Boľkovce

  Program:

  Piatok: vyhodnotenie činnosti PrVS za  rok 2018  -  vedúci jednotlivých PrVS SFUL.

  Sobota:

  • údržbové procesy a zachovanie trvalej letovej spôsobilosti LŠZ v rozsahu aktuálneho poverenia -  Ing. Krempaský a inšpektori-technici
  • nehody a incidenty – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, zástupca leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru
  • vedenie dokumentácie leteckého personálu a LŠZ vybraných druhov – Sluk, Krempaský
  • zistenia a pochybenia v prevádzke SFUL –  Sluk, Krempaský, Sluk jr.
  • aktualizácia smerníc SFUL – Krempaský, Sluk

  Nedeľa:

  • vzdušný priestor SR v roku 2019
  • teoretické preskúšanie - p. Sluk, Krempaský, inšpektori a inštruktori
  • menovanie inšpektorov
  • rôzne

  Pokyny pre absolvovanie školenia

  1. Pozvánka je uverejnená na web stránke SFUL.
  2. Elektronickou poštou bola odoslaná  vedúcim  PrVS, inšpektorom,  dozorujúcim technikom a skúšobným pilotom SFUL.
  3. Vedúci jednotlivých PrVS  vyšlú na školenie inštruktorov výcviku, ktorí sú aktívni vo výcviku Nenominovaní inštruktori nie sú povinní zúčastniť sa školenia,  pre rok 2019 nebudú  však vykonávať inštruktorskú činnosť v SFUL.
  4. Vedúci PrVS  prinesú so sebou  vyplnené tlačivo Výkaz činnosti PrVS SFUL za rok 2018, ktoré Vám odoslal vedúci výcvikového strediska Sluk jr. elektronickou poštou.
  5. Všetci  zúčastnení prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti a zápisník letov.
  6. Inšpektori prinesú so sebou svoj  preukaz spôsobilosti a záznam o činnosti v roku 2018.
  7. Dozorujúci technici prinesú so sebou svoj  preukaz spôsobilosti  prehľad dozorovaných stavieb a vykonaných technických prehliadok LŠZ v roku 2018.
  8. Skúšobní piloti prinesú  so sebou svoj preukaz spôsobilosti, zápisník letov a prehľad vykonaných letových skúšok v roku 2018.
  9. Aktívnu účasť a príspevok do programu inšpektorov zabezpečia HLI, HT SFUL a vedúci VS SFUL.
  10. Všetci zúčastnení musia mať pred začiatkom školenia splnené  povinnosti člena SFUL.

  Požadované prehľady  musia byť napísané  prehľadne na PC, alebo písacom stroji na liste formátu A4 a podpísané.

  Bez splnenia týchto podmienok nie je možné absolvovať teoretické preskúšanie a predĺžiť platnosť funkcie personálu SFUL pre rok 2019.

  Školenie je trojdňové, bude ukončené v nedeľu 3. februára 2019 o 13,00 hod. Jeho absolvovanie  je jednou z  podmienok na predĺženie kvalifikácií a funkcií pre rok 2019.

  Školenia sa môžu zúčastniť aj členovia SFUL, piloti, pilotní žiaci.

  Prihlášky na školenie prosím zaslať e-mailom na adresu slukjr@sful.sk do   28.01.2019. V prihláške prosím uviesť počet osôb, meno, priezvisko a taktiež požiadavky na ubytovanie a stravu. Po termíne 28.01.2019 nebude ubytovanie a strava zabezpečená. Pri prezentácii si účastníci školenia uhradia ubytovanie za 2 noci vo výške 20,- € a stravovanie  vo výške 30,- € (2x CS).

  Všetci  zúčastnení  pred začiatkom školenia odovzdajú v kancelárii SFUL akékoľvek pečiatky SFUL, ktoré im boli pridelené.

  Verím, že svojou dochvíľnosťou, disciplínou a dodržiavaním pokynov prispejete splniť rozsiahly program školenia.

  Marián SLUK – prezident SFUL

  Zmena hlavného technika SFUL

  Vážení členovia SFUL. Od 1.1.2019 funkciu hlavného technika SFUL vykonáva Ing. Vladimír Krempaský. Z tohto dôvodu je potrebné všetku poštu týkajúcu sa evidencie LŠZ a letovej spôsobilosti LŠZ zasielať na adresy:

  e-mail: krempasky@sful.sk

  Tel. kontakt: 0915 959 276

  poštová adresa: Ing. Vladimír Krempaský, Ladomirová 117, 090 03 LADOMIROVÁ

  © Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. | Zdielanie:
  Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.