Dokumenty na stiahnutie

Stiahnite si všetky aktuálne dokumenty SFUL v .zip formáte. Jednotlivé dokumenty sú potriedené v priečinkoch.

Jednotlivé formuláre

1: Žiadosť o vydanie preukazu Žiak-pilot LŠZ-formular

2: Žiadosť o vydanie,predlženie preukazu Pilot LŠZ-formular

3: Osvedčenie držiteľa preukazu spôsobilosti Žiak-Pilot LŠZ-formular

4: Vysvedčenie o absolvovaní teoretickej skúšky-formular

5: Protokol z praktickej skúšky pilota LŠZ-formular

6: Vysvedčenie o absolvovaní základných teoretických vedomostí-formular

7: Protokol z teoretického preskúšania pred výcvikom-formular

8: Súhlas neplnoletému na absolvovanie leteckého výcviku-formular

9: Protokol z dodatočnej skúšky LŠZ-formulár

10: Žiadosť o schválenie typového vzoru-formular

11: Oznámenie o úmysle zhotoviť LŠZ-formular

12: Prehlásenie o ukončení stavby LŠZ-formular

14: Protokol o meraní hmotnosti a polohách ťažiska-formular

15: Protokol o tesnosti pitotstatickej sústavy-formular

16: Protokol o kompenzácii magnetického kompasu-formular

17: Program pozemných a letových skúšok-formular

18: Žiadosť o vystavenie Zvláštneho preukazu, o pridelenie pozn.značky-formular

19: Protokol z letových skúšok-formular

20: Prehľad o plnení požiadaviek osvedčovacieho predpisu-formular

21: Žiadosť o zapísanie LŠZ, vydanie, predĺženie PLS

22: Osvedčenie o typovom vzore-formular

23: Žiadosť o povolenie úpravy, prestavby LŠZ-formular

24: Dotazník LŠZ-formulár

25: Žiadosť o výmaz LŠZ z evidenncie SFUL-formular

26: Žiadosť o vydanie exportného osvedčenia-formular

30: Prihláška za člena SFUL-formulár