Postupy

Postup 1

Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti žiak – pilot LŠZ

Postup 2

Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ

Postup 3

Postup pre získanie preukazu spôsobilosti „Pilot LŠZ“ držiteľom preukazu spôsobilosti PPL, CPL, ATPL, alebo iného vydaného autoritou civilného letectva štátu, alebo ňou poverenou organizáciou.

Postup 4

Postup pre predlženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ

Postup 5

Postup pre predlženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ po skončení doby platnosti.

Postup 6

Postup pre zrušenie dočasných obmedzení Ob.:1, Ob.:2.

Postup 7

Postup vykonania dodatočnej skúšky pri predlžení a obnove platnosti PLS

Postup 8

Postup pre získanie kvalifikácie a preukazu Technik údržby LŠZ

Postup 9

Postup pri úmysle individuálne zhotoviť LŠZ.

Postup 10

Postup pri individuálnom zhotovení LŠZ.

Postup 11

Postup pre dovoz LŠZ zo zahraničia do SR.

Postup 12

Postup pri zápise LŠZ do evidencie SFUL a vydaní PLS.

Postup 13

Postup pri vývoze LŠZ zo SR.

Postup 14

Postup pre získanie členstva vo SFUL.

Postup 15

Postup pri hlásení leteckých udalostí.

Postup 16

Postup pre zápis LŠZ do evidencie LŠZ v SFUL.

Postup 17

Postup pre náhradné konanie miesto stavebného dozoru.