Pravidelné ročné školenie personálu SFUL

P O Z V Á N K A

            V súlade s ročným plánom činnosti, Vás pozývam na pravidelné ročné školenie personálu SFUL, ktoré sa uskutoční v dňoch 5. a 6. júna 2020.

            Začiatok:  5.júna 2020 o 11,00 hodine.

Miesto konania:  Letecké športové centrum Lučenec – letisko Boľkovce

Program:

Piatok:- vyhodnotenie činnosti PrVS za  rok 2019  –  vedúci jednotlivých PrVS SFUL.

 • aktualizácia LŠZ v jednotlivých PrVS – vedúci PrVS, vedúci VS, HT
 • kontrola dokumentácie výcvikových LŠZ – vedúci PrVS, vedúci VS, HT

Sobota: začiatok 9,00 hod

 • vedenie dokumentácie leteckého personálu a LŠZ vybraných druhov – Sluk, Krempaský
 • klady a nedostatky v prevádzke SFUL – Sluk, Krempaský, Sluk jr.
 • údržbové procesy a zachovanie trvalej letovej spôsobilosti LŠZ v rozsahu aktuálneho poverenia – Krempaský a inšpektori-technici
 • nehody a incidenty
 • vzdušný priestor SR v roku 2020
 • teoretické preskúšanie leteckého personálu
 • aktualizácia smerníc SFUL – Sluk, Krempaský,
 • vydanie, (predĺženie) preukazov spôsobilosti, osvedčení a kvalifikácií, menovanie letových inšpektorov a inšpektorov – technikov – Sluk, Krempaský
 • rôzne
 • záver,

Pokyny pre absolvovanie školenia

 1. Pozvánka je uverejnená na web stránke SFUL.
 2. Elektronickou poštou bola odoslaná vedúcim  PrVS, letovým inšpektorom, inšpektorom – technikom a skúšobným pilotom SFUL.
 3. Vedúci jednotlivých PrVS  vyšlú na školenie inštruktorov výcviku, ktorí sú aktívni vo výcviku Nenominovaní inštruktori nie sú povinní zúčastniť sa školenia, pre rok 2020 nebudú  však vykonávať inštruktorskú činnosť v SFUL.
 4. Vedúci PrVS prinesú so sebou  vyplnené tlačivo Výkaz činnosti PrVS SFUL za rok 2019, ktoré Vám odoslal vedúci výcvikového strediska Sluk jr. elektronickou poštou a dokumentáciu  aktuálnych výcvikových LŠZ: denník lietadla, lietadlovú knihu, PLS, osvedčenie o zápise , letovú príručku
 5. Všetci zúčastnení prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti a zápisník letov.
 6. Letoví inšpektori prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti a záznam o činnosti v roku 2019.
 7. Inšpektori – technici prinesú so sebou len svoj  preukaz spôsobilosti. Prehľad prehliadok  doloží HT.
 8. Skúšobní piloti prinesú so sebou svoj preukaz spôsobilosti, zápisník letov a prehľad vykonaných letových skúšok v roku 2019.
 9. Aktívnu účasť a príspevok do programu inšpektorov zabezpečia HLI, HT SFUL a vedúci VS SFUL.
 10. Všetci zúčastnení musia mať pred začiatkom školenia splnené povinnosti člena SFUL.

Požadované prehľady  musia byť napísané  prehľadne na PC, alebo písacom stroji na liste formátu A4 a podpísané.

Bez splnenia týchto podmienok nie je možné absolvovať teoretické preskúšanie a predĺžiť platnosť funkcie personálu SFUL pre rok 2020.

Školenie bude ukončené v sobotu 6.júna 2020 cca 22,00 hod. (7/6/2020 pokračujeme členskou schôdzou). Absolvovanie školenia  je jednou z  podmienok na predĺženie kvalifikácií a funkcií pre rok 2020.

Školenia sa môžu zúčastniť aj členovia SFUL, piloti, pilotní žiaci.

Prihlášky na školenie prosím zaslať e-mailom na adresu slukjr@sful.sk do 3.6.2020. V prihláške prosím uviesť počet osôb, meno, priezvisko a taktiež požiadavky na ubytovanie a stravu. Po termíne 3.6.2020 nebude ubytovanie a strava zabezpečená. Pri prezentácii si účastníci školenia uhradia ubytovanie za 2noci vo výške 20,- € a stravovanie  vo výške 30,- € (2x CS).

Všetci  zúčastnení  pred začiatkom školenia odovzdajú v kancelárii SFUL akékoľvek pečiatky SFUL, ktoré im boli pridelené.

Verím, že svojou dochvíľnosťou, disciplínou a dodržiavaním pokynov prispejete splniť rozsiahly program školenia.

Marián SLUK – prezident SFUL

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *